PRIVACYREGLEMENT

Algemeen

Wanneer u de vestiging of de website van Jackpot Casino bezoekt, producten of diensten van Jackpot Casino bestelt of afneemt, of wanneer u met Jackpot Casino in contact treedt, kan Jackpot Casino persoonsgegevens van u verzamelen. Deze Privacy Statement is van toepassing op de verzameling en verwerking van persoonsgegevens van (potentiële) bezoekers van Jackpot Casino en gebruikers van websites van Jackpot Casino (“Cliënten”).
Jackpot Casino hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens. Wij zullen uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Europese AVG wetgeving.
Jackpot Casino kan deze Privacy Statement van tijd tot tijd aanpassen.
Via onze website kunt u altijd de laatste versie van de Privacy Statement inzien. Wij adviseren u regelmatig na te gaan of u over de meest recente versie van de Privacy Statement beschikt en in ieder geval op het moment dat u persoonsgegevens aan Jackpot Casino verstrekt.
Deze Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op 1 maart 2022.

Verantwoordelijkheid gegevensverwerking

Jackpot Casino is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van haar cliënten. Het correspondentieadres van Jackpot Casino is Vrieseweg 36, 3311 NX Dordrecht. Het e-mailadres van Jackpot Casino is info@casinojackpotdordrecht.nl

Verzamelen gegevens

 • Wij verzamelen uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
 • Toegang tot en verblijf in de vestiging van Jackpot Casino faciliteren;
 • Producten en diensten van Jackpot Casino aanbieden;
 • Een effectief veiligheidsbeleid in de vestiging van Jackpot Casino voeren (bijvoorbeeld door toegangscontrole, het uitvoeren van cameratoezicht of het registreren van incidenten);
 • Kansspelverslaving tegengaan;
 • De website van Jackpot Casino aanbieden;
 • Om u, wanneer u hebt aangegeven daar prijs op te stellen, onze algemene e-mail nieuwsbrief toe te zenden, of u op de hoogte te houden van algemene acties en aanbiedingen van Jackpot Casino;
 • Om u, wanneer u daar toestemming voor hebt gegeven, te informeren over specifieke producten en diensten van Jackpot Casino op basis van bij Jackpot Casino bekende voorkeuren;
 • Voldoen aan op Jackpot Casino rustende wettelijke verplichtingen;
 • Verzoeken en vragen in behandeling kunnen nemen;
 • Om u, indien u hebt aangegeven per post of e-mail door Jackpot Casino benaderd te mogen worden, uit te nodigen voor deelname aan onderzoek dat betrekking heeft Jackpot Casino.

Persoonsgegevens

 • Jackpot Casino verzamelt uw persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is voor het aanbieden en leveren van haar producten en diensten, of voor zover Jackpot Casino daartoe gehouden is op grond van een wettelijke plicht. Jackpot Casino kan de volgende persoonsgegevens van u verwerken:
 • Naam;
 • Contactgegevens (zoals adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres);
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • Gegevens van uw identiteitsdocument (zoals het nummer van uw paspoort of ID kaart);
 • Nationaliteit;
 • E-mailadres;
 • Foto, camerabeelden en audio;
 • Datum en locatie van bezoek aan een vestiging;
 • Speelgedrag;
 • Eventuele betrokkenheid bij incidenten.

Verzamelwijze persoonsgegevens

U kunt op verschillende manieren persoonsgegevens aan ons kenbaar maken, bijvoorbeeld wanneer u:

 • de vestiging van Jackpot Casino bezoekt;
 • de website van Jackpot Casino bezoekt;
 • direct of indirect producten of diensten van Jackpot Casino afneemt;
 • deelneemt aan spellen van Jackpot Casino;
 • deelneemt aan acties, promoties, of wedstrijden gehouden door Jackpot Casino
 • in contact treedt met Jackpot Casino.

Wanneer u de vestiging of website van Jackpot Casino bezoekt, of producten of diensten van Jackpot Casino afneemt gaat u ermee akkoord dat Jackpot Casino uw persoonsgegevens verwerkt voor de doeleinden zoals hierboven omschreven.
Indien Jackpot Casino uw persoonsgegevens door een derde verkrijgt, trachten wij u zo spoedig mogelijk na het verkrijgen van de persoonsgegevens te informeren over de verkrijging hiervan en welke persoonsgegevens het betreffen.

Commerciële communicatie Jackpot Casino

Jackpot Casino treedt graag in contact met u over haar producten en diensten, bijvoorbeeld via e-mail, post, SMS, telefoon of andere communicatiekanalen. U hebt altijd de mogelijkheid zich af te melden van verdere commerciële communicatie van Jackpot Casino te ontvangen door gebruik te maken van één van de volgende opties:

 • door op de link ‘afmelden’ te klikken onderaan e-mails die Jackpot Casino verstuurt;
 • door via het ‘SMS reclame afmelden’-formulier op de website van Jackpot Casino door aan te geven dat u niet langer commerciële communicatie van Jackpot Casino wenst te ontvangen.

Wanneer u zich afmeldt voor het ontvangen van commerciële communicatie, kan het, vanwege verwerkingstijd en productieschema’s, voorkomen dat u nog wel de communicatie die al in productie waren, ontvangt.

Preventiebeleid, incidenten en toegangsontzeggingen

Jackpot Casino voert een preventiebeleid kansspelen om kansspelverslaving tegen te gaan. Jackpot Casino kan in het kader van het tegengaan van kansspelverslaving persoonsgegevens verwerken, zoals gegevens over uw bezoekfrequentie en (speel)gedrag. Meer informatie over het beleid en eventuele maatregelen van Jackpot Casino omtrent ons preventiebeleid vindt u op onze website en in de vestiging in de Preventie Informatiemap.
Jackpot Casino probeert de veiligheid in haar casino en de integriteit van haar organisatie en spelen zoveel mogelijk te waarborgen. Dit kan ertoe leiden dat wanneer u betrokken bent (geweest) bij een incident wij dit registreren in ons incidentenregister.
In uiterste gevallen kan Jackpot Casino een (tijdelijk) toegangsontzegging of bezoekbeperking opleggen. Indien Jackpot Casino een toegangsontzegging of bezoekbeperking oplegt, zullen wij u daarover informeren.
Indien Jackpot Casino u daar niet over kan informeren (bijvoorbeeld omdat geen contactgegevens van u bekend zijn), dan zal Jackpot Casino u bij uw eerstvolgend bezoek informeren.
U hebt altijd de mogelijkheid via de klachtenprocedure uw bezwaar tegen door Jackpot Casino opgelegde maatregelen kenbaar te maken. Ingeval van zeer zware overtredingen kan Jackpot Casino daarvan melding maken bij de veiligheids-afdelingen van lokale casino’s uit haar eigen netwerk.

Opname telefoongesprekken

Wanneer u telefonisch contact met ons opneemt kan dit telefoongesprek worden opgenomen. Wij nemen deze telefoongesprekken op ten behoeve van de
bedrijfsbeveiliging van Jackpot Casino. De opgenomen telefoongesprekken worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de opname plaatsvond.

Beschermen van uw persoonsgegevens

Jackpot Casino heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. We beschermen uw persoonsgegevens door middel van verschillende gangbare beveiligingswijzen, waaronder een beveiligde opslag.

Door (Cruks)registratie voor-, of door gebruik te maken van, onze producten of diensten bevestigt u dat u kennis heeft genomen van de inhoud van de Privacyverklaring en dat u akkoord bent met de wijze van verwerking van persoonsgegevens door Casino Jackpot zoals in de Privacyverklaring is beschreven.
In die situaties waar Casino Jackpot vanuit toepasselijke privacywet- en regelgeving verplicht is om voor de verwerking van uw persoonsgegevens expliciet toestemming te vragen en u deze toestemming verstrekt, aanvaardt u eveneens akkoord te gaan met hetgeen in deze Privacyverklaring is beschreven.

Ons Casino is voorzien van camera-beveiliging om de veiligheid van onze gasten, medewerkers en bezittingen te bevorderen en diefstal en andere onregelmatigheden tegen te gaan.

Wij hebben een gerechtvaardigd belang (beveiliging) om deze gegevens te verwerken. Beelden worden enkel en alleen nagekeken bij (vermoeden) van noodzaak. Alle beelden worden na de wettelijke bewaar termijn van 28 dagen automatisch vernietigd.

Rechten

U kunt te allen tijde Jackpot Casino verzoeken om inzage in de persoonsgegevens die Jackpot Casino over u verwerkt. U hebt het recht deze te verbeteren, aan te vullen of te (laten) verwijderen. Gegevens die in Cruks staan kunnen helaas niet verwijderd worden. Een verzoek om inzage en/of correctie dient u schriftelijk en voorzien van een handtekening kenbaar te maken aan:
Jackpot Casino
Vrieseweg 36
3311 NX Dordrecht

Contact

Voor vragen of opmerkingen aangaande het privacy beleid kunt u via bovenstaand adres contact met ons opnemen. U kunt ook gebruik maken van ons contactformulier op de website.

Vragen

Neem contact op met de Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG). Als u vragen heeft over ons privacy beleid of het gebruik van cookies kunt u altijd contact opnemen met een van onze Functionarissen voor de Gegevensbescherming per e-mail via info@casinojackpotdordrecht.nl